Politikalarımız

ZORLU ENERJİ GRUBU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI


Yerli, yenilenebilir ve temiz enerjilere yatırım yaparak ülkenin enerjide dışa bağımlılığının azaltılmasına katkıda bulunuruz. Dengeli portföyümüzle enerji tedarikinde sürekliliği ve güvenliği sağlarız.


Tüm faaliyetlerimizi etik kurallarımıza bağlı kalarak ve yürürlükteki yasa ve düzenlemelere uyarak gerçekleştiririz.


Paydaş katılımına önem veririz; kapsayıcı stratejimiz, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate aldığı gibi, risklerimizi azaltır ve uzun dönemli ve kalıcı ilişkiler kurmamıza yardımcı olur. Yapılan yatırımlarla ilgili yerel halkı, sivil toplumu ve tüm ilgili paydaşları bilgilendirir, çalışmalara katılmalarını sağlarız. Yerel istihdama öncelik vermenin yanı sıra; bölge ihtiyaçlarına destek verilmesi yoluyla yerel kalkınmaya katkıda bulunuruz.

 


En öncelikli paydaşımız olan çalışanlarımıza uygun bir çalışma ortamı ve eşit fırsatlar sunar, sağlık ve güvenliklerini sağlayarak gelişimlerine yatırım yaparız.


Yatırımlarımızın doğal ve kültürel mirasa olan çevresel ve sosyal etkilerini ölçer ve değerlendiririz; etkilerimizi azaltmaya yönelik önlemler alırız. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yüksek teknolojiye yatırım yapar, enerji verimliliğini gözeterek süreçlerimizi iyileştirir ve projeler geliştiririz.


Müşteri memnuniyetini ön plana alarak müşterilerimizin elektriğe, doğal gaza ve destek hizmetlerine ulaşmasını sağlarız. Sürdürülebilir enerji kullanımını sağlamak üzere müşterilerimize çözümler sunarız.

 


ZORLU ENERJİ GRUBU ÇEVRE POLİTİKASI


Zorlu Enerji Grubu çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmekte, toplumsal sorumluluğun gereği olarak daha yaşanılır bir dünya yaratmak için çevre bilincinin geliştirilmesini, çevre ve doğal kaynakların korunmasını temel alan bir çevre yönetim sistemi dahilinde çalışmalarını sürdürmektedir.

 


Bu doğrultuda Zorlu Enerji Grubu’nun tüm faaliyetlerinde;


Olumsuz çevresel etkileri en aza indirecek malzeme ve teknolojiler seçilmektedir.


Enerji ve doğal kaynakların en verimli şekilde kullanımı sağlanmaktadır.


Kirliliği, oluşmadan önce kaynağında önleyecek sistemler geliştirilmektedir.


Atıklar (katı, sıvı, gaz) kontrol altında tutulmakta ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tasfiye edilmektedir.


Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyulmaktadır.


Çalışanlar ve taşeronlar çevre bilincinin artırılması için eğitilmektedir.


Yeni yatırımlarda çevre etki analizleri gerçekleştirilmekte ve bu etkileri en aza indirecek teknolojiler kullanılarak ve çevre yönetim planları hazırlanarak uygulanmaktadır.


Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonları şeffaf bir biçimde raporlanmakta, izlenmekte ve yönetilmektedir.


• Sürdürülebilirlik performansı küresel raporlama girişimi olan GRI (Global Reporting Initative) metodolojilerine göre paydaşlarla iki yılda bir şeffaf bir biçimde paylaşılmaktadır.


• Ana ortağı olan Zorlu Holding AŞ seviyesinde Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafı olan Zorlu Enerji Grubu bu alandaki performansını her yıl düzenli olarak paydaşlarıyla şeffaf olarak paylaşmaktadır.


• Zorlu Enerji Grubu, Türkiye’deki enerji şirketleri içerisinde kalite belgesini alan ilk şirkettir. Şirket TS/EN ISO 9001-2000, OHSAS 18001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 14064-1 Sertifikalarıyla Entegre Yönetim Sistemi’ne sahiptir.

 


ZORLU ENERJİ GRUBU İŞ GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN SAĞLIĞI POLİTİKASI


Çalışanların sağlığı ve emniyeti, Zorlu Enerji Grubunun faaliyetlerinde öncelikli olarak gözettiği temel olgulardandır. Zorlu Enerji Grubu, İş Sağlığı ve Güvenliği konularında, faaliyet gösterdiği tüm yerlerde, tehlike tanımlama ve risk değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

 


Grup,


Tüm çalışanların katılımıyla, tehlikeleri daima önceden belirleyerek, sağlık ve emniyete ilişkin ilkeler kapsamında kayıp, kaza ya da hasar risklerine karşı önlem alır,


Faaliyetlerin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için tüm çalışanlarını, taşeronları, müşterileri ve müteahhitleri sağlık ve emniyet konularında bilinçlendirir, eğitimle destekler, bu konuda kamu çıkarlarını gözeten tüm kuruluşlar ile işbirliği yapar,


Olayların ve kazaların tekrar oluşmasını önlemek ve performansı geliştirmek amacıyla olaylar ve kazalar ile ilgili gerçekçi raporlar verir, bunlardan ders çıkarılmasını sağlar,


Sağlık ve emniyet konularının iyileştirilmesine katkıda bulunanları ödüllendirir,


İş Sağlığı ve Güvenliği (“İSG”) ile ilgili ülkemizde yürürlükte bulunan yasal mevzuatlara uyar,


İSG Yönetim Sistemi uygulamalarını sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetler ve geliştirir,


Yeni tesis ve proseslerin, meslek hastalığı ve çalışma güvenliği faktörlerini projelendirme aşamasında göz önünde bulundurur,


TS/EN OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Kalite Belgesi’ne sahiptir.


Zorlu Enerji Grubu’nun faaliyet gösterdiği tüm çalışma bölgelerinde görevli yöneticiler, bu politikanın kendi birimlerinde uygulanmasını sağlamak, kendi operasyonları ile ilgili olarak gerekli aksiyonları almak ve uygulamakla sorumludur.

 


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI


Zorlu Enerji Grubu, hedeflerine ulaşmasındaki en büyük kaynağın çalışanları olduğuna inanarak; vizyonu, misyonu, ilke ve değerlerini destekleyen sistemler yaratmakta ve iş hayatını geliştirmek, zenginleştirmek ve kolaylaştırmak için çaba göstermektedir. İnsan Kaynakları Politikası’nı oluştururken Grup şirketlerine karşı sorumlu, çalışanlarına karşı duyarlı, iletişimde olduğu tüm paydaşlara karşı saygılı olmayı öncelikle hedeflemiştir.


Zorlu Enerji Grubu


• Çalışanların haklarını ve güvenliklerini korur,


• Çalışanların yetkinlikleri ve performansları doğrultusunda Grup içinde kariyer imkanları sunar,


• İşe alma, ücretlendirme, performans ve iş akdi süreçlerinde yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, etnik köken, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu açısından ayrımcılık yapmamaya özen gösterir ve ayrımcılık oluşmasını engelleyici mekanizmaları süreçlerine entegre eder,


• Tüm çalışanlarına fırsat eşitliği sunar,


• Çalışanları karar alma mekanizmalarına dahil eder,


• Çalışanların bağlılığını ve motivasyonunu yüksek tutmaya yönelik uygulamalar geliştirir,


• Çalışanların mesleki olduğu kadar kişisel gelişimlerine yönelik eğitim imkanları sağlar,


• Çalışanların iş ve özel hayat dengesine özen gösterir,


• Zorlu Enerji Grubu, yetkin çalışanları bünyesine katmaya; yüksek potansiyelli çalışanları elde tutmaya gayret gösterir. Grup içinde enerji sektörünün uzmanlarını yetiştirmek için eğitim, gelişim ve öğrenme faaliyetlerini destekler.

 

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ MANİFESTOSU

 

  • Hayallere hayat vermek için yenilikçilik, girişimcilik, sürdürülebilirlik ile müşteri odaklılık tüm faaliyetlerimize rehberlik eder. Müşterilerimize kaliteli, hızlı, öncü, güvenilir hizmetler sunmak ve fark yaratan kusursuz bir deneyim yaşatmak esas ilkemizdir.
  • Müşterilerimizi dinlemek için tüm şirketlerimizde müşterilerimizin erişimine açık geri bildirim mekanizmaları kurarız. Müşterilerimiz satış sonrasında da farklı kanallar üzerinden müşteri hizmetlerine kolayca erişebilirler.
  • Müşterilerimiz ile uzun süreli ilişkiler kurmayı önemseriz. Bu sürecin kusursuz bir deneyime dönüşebilmesi için düzenli aralıklarla algı araştırmaları, memnuniyet anketleri gibi mekanizmalarla müşterilerimizin memnuniyetini takip eder, ölçer ve raporlarız. Değişen müşteri beklentilerini izler, aldığımız önerileri değerlendirir, iyileştirmeye açık alanlar için öncü aksiyonlar alırız.
  • Müşteriyle sürekli temas halinde olan bayi ve yetkili servislerimizin geri bildirimlerine kulak veririz. Geniş bayi ve yetkili servis ağımız sayesinde farklı bölgelerdeki müşterilerimizin önceliklerini öğreniriz.
  • Müşterilerimiz tarafından iletilen geri bildirimlere azami önem gösteririz. Gelen bildirimleri, üst düzey yöneticilerle paylaşır, her bir geri bildirimi titizlikle değerlendirir ve gerekli aksiyonları alırız.
  • Müşteriyle birebir temas kuran çalışanlarımızı, bayi ve yetkili servislerimizi müşteri deneyimi konusunda eğitir, uzmanlık ve gelişimlerini destekleriz.
  • Müşterilerimizin ilettiği önerileri ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek için kullanır, müşterilerimizle birlikte uygun olan her alanda açık inovasyonu hayata geçiririz.
  • Sorumlu pazarlama ilkeleri çerçevesinde, ürün ve hizmetlerimizin iletişiminde toplumsal farklılıkları gözeten, insan haklarına saygılı, adil, şeffaf, açık ve doğru bilgi paylaşan bir yaklaşım gözetiriz. Müşteri ve tüketicilerin çevresel ve sosyal konularda farkındalıklarını artırmaya yönelik iletişim yaparız.

 

 

SOSYAL UYGUNLUK POLİTİKASI

 

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ, ana ortağı Zorlu Holding AŞ seviyesinde Birleşmiş Milletler
Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafı olup, kurumsal kimlik ve gelişim, operasyonel güç, entegre
sürdürülebilirlik ve çalışanların önemi ve değerini destekleyen SA 8000:2014 standardı
kapsamında;


Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: Çocukların her türlü istismardan korunması, sağlıklı
gelişimi ve eğitim hakkına duyulan kurumsal saygı çerçevesinde 18 yaşından küçük çalışan
bulundurmamayı, çocuk ve genç işçi çalıştırma usul ve esaslarına uygun hareket etmeyi,


Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi: Sözleşme ile zorunluluğa bağlanmış veya borca
karşılık çalışma yapılamayacağını ve çalışmanın gönüllülük esasına bağlı olacağını,


İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Sağlanması ve Sürdürülebilirliği: Daha güvenli ve sağlıklı
çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef
olarak kabul etmeyi; İş, İşçi Sağlığı ve Güvenliği konularında yasal düzenlemeler ve OHSAS
18001 standardı doğrultusunda, çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma
sistemi yürütmeyi, İSG uygulamalarını teknik gelişme ve yeniliklere göre etkin şekilde
iyileştirmeyi,


Örgütlenme ve Temsil Edilme Özgürlüğü ve Toplu Sözleşme Hakkına Saygı Gösterilmesi:
Çalışanların sendikaya üye olma ve toplu sözleşme hakkına, çalışan temsilcileri aracılığıyla
özgür ve demokratik bir şekilde temsil hakkına saygı göstermeyi,


Ayrımcılığın Önlenmesi: Çalışanlar arasında yaş, cinsiyet, ırk, din, dil, soy, etnik ve milli
köken, sosyal sınıf, cinsel yönelim, inanç, medeni, sosyal veya ekonomik durum, engellilik
hali, politik görüş, sendikal faaliyetlere katılım ve üyelik, ailevi sorumluluklar, hastalık,
hamilelik ya da askerlik hizmeti durumu veya ayrımcılığa neden olabilecek herhangi başka
bir koşul açısından ayrımcılık yapmamaya özen göstermeyi ve ayrımcılık oluşmasını
engelleyici mekanizmaları süreçlerine entegre etmeyi,


İşe Alım, Düzenli İstihdam: Sosyal uygunluk gerekliliklerinin sürekliliğini sağlamak için işe
alım esnasında, personel seçiminde, teknik ve mesleki bilgi birikimi kadar şirket kuralları
ve şirketin sosyal uygunluk şartlarına uyumunun da gerekli ve önemli kriter olarak kabul
edileceğini; işe alım aşamasından başlayarak ücretlendirme, performans ve iş akdi
süreçlerinde ayrımcılık ve taciz-kötü muamelenin engellenmesi politikalarının geçerli
olacağını; çalışanların düzenli istihdam ve sosyal güvencesinin sağlanacağını,


Disiplin, Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi: Çalışma ortamının huzurunu ve
çalışanların mutluluğunu esas almayı; çalışanların onuruna ve kişiliğine saygı göstermeyi,
kurumsal cezalandırma yapmamayı; sözlü, fiziksel, psikolojik taciz, baskı, tehdit veya
zorlamaya izin vermemeyi;


Çalışanların Bilinçlendirilmesi: Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine
inanarak işe alım aşamasında ve çalışma süresince belli dönemlerde çalışanlarını SA8000
gereklilikleri hakkında bilgilendirmeyi;


Dilek ve Şikayetlerin İletilmesi: Her çalışanın dilek ve şikayetlerini iletebileceği alternatif
metotları oluşturmayı, zamanında ve etkin olarak değerlendirme ve geri bildirim yaparak
uygun çalışma ortamını tesis etmeyi, çalışanın dilek ve şikayet bildirimine karşılık kendisine
misilleme yapılmayacağını;

 

Çalışma Saatleri: Verimli çalışma prensibiyle birlikte, çalışma saatlerinin belirlenmesinde,
yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere, fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı; Haftalık
fazla mesai süresini SA 8000:2014 standardına uygun olarak sınırlamayı,


Ücret ve Ödemeler: Asgari ücret altında ücret ödememeyi, fazla mesai ücretlerini yasanın
öngördüğü şekilde hesaplayarak ödemeyi; Çalışanlara ödenecek minimum ücreti,
işletmenin bulunduğu bölgedeki asgari yaşam standardını karşılayabilecek seviyede
belirleyip, ödemeyi ve bu konudaki koşulları sürekli iyileştirmeyi,


Yasalara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum: Yürürlükteki yerel yasa ve yönetmeliklere ve SA
8000 standardıyla ilgili uluslararası düzenlemelere bağlı kalarak hareket etmeyi,


Rüşvet ve Yolsuzluk: Rüşvet / yolsuzluk ve/veya komisyon verilmesi, alınması veya
önerilmesinin hiçbir koşul altında kabul edilemeyeceğini, belirlenmiş ve duyurulmuş Zorlu
Doğal Elektrik Üretim AŞ. etik kuraları çerçevesinde davranılacağını,


Tedarik Zinciri Yönetimi: Satınalma yapılan tedarikçilerin, taşeron ve iş ortaklarının sosyal
uygunluk taahhütnamelerini almayı, her birini sosyal uygunluk açısından değerlendirmeyi,
değerlendirme sonuçlarına göre aldıkları makul ve yeterli tedbirleri izlemeyi ve sosyal
uygunluk düzeylerini sürekli iyileştirmek için karşılıklı bir iş birliği yaklaşımını
desteklemeyi,


SA 8000 Yönetim Sistemi: Sosyal uygunluk faaliyetlerini ve Sosyal Performans Takımı’nın
çalışmalarını yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere, kurumsal davranış kurallarına, gönüllü
olarak uygulanan SA 8000:2014 Yönetim Sistemi’ne göre ve uygulanmakta olan diğer
yönetim sistemleriyle entegre şekilde yürütmeyi; sürekli iyileştirme faaliyetlerinde
bulunmayı ve periyodik aralıklarla gözden geçirmeyi, tüm bu çalışmalar için ihtiyaç duyula
mali, altyapı, çalışma ortamı ve insan kaynağını sağlamayı taahhüt eder.